DEHA

DEHA in 10 punten

 

 

 

1) DEHA richt zich op het succesvol opschalen, implementeren en borgen van e-health toepassingen binnen de samenleving en bij zorgaanbieders in de regio Delft

E-health biedt inwoners mogelijkheden om zicht en invloed te krijgen en te houden op het eigen welzijn, de gezondheid en de geleverde zorg. Daarnaast geeft e-health zorgaanbieders mogelijkheden tot betere zorgverlening tegen minder of gelijkblijvende kosten.

 

2) DEHA creëert bewustwording bij inwoners van de mogelijkheden van e-health

Dit wordt bereikt door professionals succesvolle casussen te tonen en door goede voorbeelden op een aansprekende manier breed te communiceren, zoals bijvoorbeeld door ambassadeurs in te zetten en inspirerende events te organiseren.

 

3) DEHA motiveert inwoners en medewerkers van zorgaanbieders om e-health te gaan gebruiken

Kennis van het feit dat er goede producten en toepassingen bestaan, wil namelijk nog niet zeggen dat deze daadwerkelijk gebruikt worden. DEHA motiveert door het gemak van e-health te demonstreren, zowel online als tijdens bijeenkomsten.

 

4) DEHA maakt kennis beschikbaar

Zo heeft DEHA een collecties apps en toepassing voor inwoners en wordt kennis opgebouwd en gedeeld met zorgaanbieders. DEHA organiseert kennissessies. Doel van een sessie is a) om elkaar slimmer te maken en b) het aangaan van samenwerking (opschaling). ICT voor zorgaanbieders omvat de traditionele onderdelen van werkplekken, bandbreedte en registratiesystemen. We zien dat e-health een nieuwe dimensie toevoegt, waar zorgaanbieders op moeten sturen. Daarom gaan de kennisessies over deze nieuwe onderwerpen. De essentie van een kennisessie is dat de deelnemers elkaar presenteren over wat bij hen werkt en wat niet. Dit wordt ondersteunt met een white paper: hierin worden de kansen en knelpunten geven, overzicht van de projecten in de regio, contactenlijst, financieringsmogelijkheden en op de website een map met informatie met goede voorbeelden en documenten.

 

5) DEHA geeft inwoners en professionals vaardigheden om e-health succesvol te kunnen gebruiken

Zoals praktische tips, begeleiding, training en projectondersteuning.

 

6) DEHA faciliteert het initiëren en uitvoeren van opschalingsprojecten door mensen met ervaring (kennisinstellingen, financiers en technologiebedrijven) te koppelen aan mensen met ambities (zorgvragers en zorgaanbieders)

Naast een digitale realisatie zijn ook de Delftse EHealth Beursvloer en andere bijeenkomsten hier voorbeelden van.

 

7) DEHA streeft naar duurzame oplossingen

Oplossingen die ook na het project zelfstandig kunnen blijven voortbestaan. Denk hierbij aan mensen die elkaar blijven inspireren en organisaties die een blijvend voorbeeld willen zijn. Het betekent dat DEHA door kleine, welgekozen interventies mensen en organisaties zelf aan het werk zet. Het inrichten van zelforganiserende leernetwerken is hierin essentieel. Bij DEHA delen medewerkers van instellingen hun ervaringen en kennis met medewerkers van andere instellingen en worden bewoners met affiniteit voor e-health ambassadeurs voor andere bewoners.

 

8) DEHA hanteert de uitspraak ‘meer doen met minder’ als uitgangspunt

Dit behelst meer kwaliteit van leven, meer kwaliteit van zorgverlening tegen goede kosten, en meer gevalideerde en opgebouwde kennis over alle facetten van e-health. DEHA functioneert als de katalysator om deze doelen te bereiken.

 

9) DEHA creëert nieuwe arrangementen

Deze nieuwe arragementen zijn niet alleen voor e-health, maar ook voor andere doeleinden, de benodigde vitale kracht organiseren tussen individuele bewoners en instellingen. Het stimuleren van eigen regie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid zijn de opbrengsten van deze inzet.

 

10) DEHA is een initiatief van de gemeente Delft, TU Delft, Haagse Hogeschool, VodafoneZiggo en zorgaanbieders

DEHA is een leernetwerk, dat wordt gevormd door professionals uit verschillende formele en informele organisaties. In het leernetnetwerk worden kennis en knowhow uitgewisseld, zowel tussen professionals binnen dezelfde instelling als tussen verschillende instellingen, professionals en informele organisaties (inwoners, mantelzorgers en zorgvrijwilligers). Doel is het optimaal gebruik maken van elkaars kennis en deskundigheid plus het samen ontbrekende en nieuwe kennis ontwikkelen (aangaan van samenwerking). Een leernetwerk biedt mogelijkheden om professionals te ondersteunen met toepasbare kennis. Door leren met en van elkaar kan deskundigheidsbevordering van medewerkers tegen minder kosten gerealiseerd worden. Tot slot biedt het leernetwerk enthousiaste professionals de mogelijkheid hun professionele ambitie en nieuwsgierigheid om te zetten in concrete activiteiten. Ons leernetwerk wordt ondersteund door een klein en slagvaardig uitvoeringsbureau.